مهمترین ویژگی های افراد مهر‌طلب


1- نیاز به تایید و تصویب دایمی از سوی دیگران دارد


2- از قبول یا رد درخواست و انتظار دیگران ناراضی و ناراحت است و رنج می برد


3- از مطالبه حق خود خجالت می کشد و سر باز می زند (گفتن اصلا قابلی ندارد در مسایل مالی)


4- از مقاومت آشکار دوری می کند (غیبت دایم پشت سر دیگران، رو در رو هرگز)


5- به راحتی اظهار عقیده نمی کند (با ابهام حرف زدن و تغییر موضع سریع به محض مخالفت دیگران)


6- توهین را تحمل می کند ولی در مقابل مسخره شدن شکننده است


7- همه اعمالش جهت جلب محبت دیگران است (من را خوب بدانید و دوست داشته باشید)


8- آدمی حسی و احساس است (فکور نیست، زود به او بر می خورد)


9- در روابط اجتماعی اش مهر و کین را با هم دارد


10- آدمی غصه خور و غمگین است (روضه خوانی از گذشته در تخصص اوست)


11- آدمی نا امید و مایوس است


12- بسیار پر توقع است و از دیگران انتظار زیادی دارد


13- همیشه باید دیگران را متنبه و پشیمان کند


14- تصور می کند به دنیا آمده تا احتیاجات دیگران را برطرف کند (فکر می کند از ین طریق مهربان به نظر می آید)


15- برای خودشش خسیس است ولی برای دیگران ولخرجی می کند (همه چیزهای خوب برای مهمان است، بد برای خود)


16- همیشه دلش می خواهد بهتر (مهربان تر، نجیب تر، پاک تر، مومن تر) باشد نه برتر ( باهوش تر، پولدارتر،…)


17- ملاک خوب و بد، درست و غلط، مفید یا مضر بودن را به قضاوت، گفته، حرف و نظر دیگران می داند


18- به گونه ای پنهانی حسود است


19- احساس حقارت، کمتر، پایین تر و بدتر از دیگران بودن دارد


20- اهمیت بسیاری به احترام می دهد و دلش به احترامات خوش است (بالاتر و پایین تر بودن آدم ها نسبت به هم)


21- اساس کار او اطاعت است (فرمانده و فرمان بردار است)


22- فردی وابسته است (محتاج دیگران است و دیگران را محتاج به خود نگه می دارد، احساس و اندیشه خود را مرتبط و همانند دیگران می داند و استقلال فکری ندارد)


23- همیشه در حال معذرت خواهی است، حتی وقتی دیگران مقصرند (همیشه بدهکار دیگران است)


24- معتقد است لذت خواهی برابر خودخواهی است و مواظبت و مراقبت از خودش را خودخواهی می داند


25- همیشه باید وجودش مفید و مثمر ثمر باشد (می خواهد دیگران را طلب کار کند و بدهکار و مفت خور نباشد)


26- وجودش پر از شرم و خجالت است (برای فرار از شرم عادت و اعتیاد پنهان دارد)


27- موجودی تنهاست (من بدم، تو بدی و نتیجه رابطه هم بد است – با همه افراد مشکل و مسئله دارد)


28- مظلوم و مظلوم نماست و از خودنمایی بیزار است


29- معتقد است که عاشق مردم است (تشنه محبت مردم است)


30- اهل تملق و اغراق است


31- همواره آماده است ببازد (نمی خواهد با برد مخاطب را ناراحت کند)


32- همیشه یاد دیگران را می کند (همیشه باید جای دیگران را خالی کند)


33- از همه چیز ناراضی است


34- عشق از نظر او به معنی تسلیم کامل است


35- معتقد به تحمل، گذشت و فداکاری است


36- از ضعف و ضعیفی لذت می برد


37- میل به تکرار دارد و از تعییر و تنوع بیزار است (شرایط بد شناخته شده را به شرایط خوب ناشناخته ترجیح می دهد)


38- برای دیگران زندگی می کند نه برای خود (از زندگی خود فرار می کند – هر کس می خواهی باش ولی خودت نباش)


39- آبرو (نظر و قضاوت دیگران) برایش بسیار مهم است


40- بسیار مبادی آداب است


41- ظاهری آرام ولی درونی به هم ریخته است


42- اهل تظاهر و تعارف است


43- به موضوع قدردانی و قدرشناسی اهمیت فراوان می دهد


44- برای خودش و دیگران محدودیت و محرومیت ایجاد می کند


45- اهل قضاوت و پیش داوری است


46- غرورش را به صورت تواضع و فروتنی نشان می دهد


47- آدم وظیفه شناسی است (آن چه از بیرون تحمیل می شود) ولی مسئول نیست (آن چه از درون تحمیل می شود)


48- همیشه می خواهد نجات دهنده باشد


49- فامیل را خوب می داند و غریبه را بد و دشمن


50- آغاز گر خوبی است ولی تمام کننده نیست


51- مضطرب و نگران است


52- حالات خفیف افسردگی دارد


53- خشمگین و عصبانی است


54- باید به هر قیمتی به همه کمک کند


55- باید همیشه باعث شادی دیگران شود


56- باید همیشه خود را شاد نشان بدهد،حتی اگر حال بدی داشته باشد


57- نباید کاری کند کسی از من دلخور شود


58- تظاهر به دوست‌داشتن، مهربان و رئوف بودن


59- عدم انتقادپذیری


60- عادت و نیاز به هویت گرفتن از دیگران و اهمیت دادن به نظرات دیگران


61- با «نه» گفتن در حوزه‌های عاطفی مشکل دارد


62- باید از همه کسانی که به نوعی با وی در ارتباط هستند مراقبت کند


63- هر طلب ها خود کم بین اند


64- به راحتی اظهار عقیده نمی کند. با ابهام حرف زدن و تغییر موضع سریع به محض مخالفت دیگران از ویژگی های اوست


65- همیشه دلش می خواهد بهتر (مهربان تر، پاک تر) باشد، نه برتر (باهوش تر، پولدارتر)


66- ملاک خوب و بد، درست و غلط، مفید و مضر بودن را قضاوت، گفته، حرف و نظر دیگران می داند


67- اهمیت بسیاری به احترام می دهد. چون دلش به احترامات خوش است


68- اساس کار او بر اطاعت است


69- همیشه در حال عذرخواهی است، حتی وقتی دیگران مقصراند


70- معتقد است لذت خواهی برابر با خودخواهی است و به همین دلیل اهل شادی نیست


71- بشدت از تنش و اصطکاک اجتناب می کند


72- در رابطه عاطفی هر بی احترامی را تحمل می کند


73- آدمی غصه خور و غمگین است و انتظار دارد که بقیه او را بفهمند


74- فردی وابسته است، نیازهایش را از طریق دیگران برطرف می کند. و احساس و اندیشه خود را مرتبط و همانند دیگران می داند و استقلال فکری ندارد


75- مهر طلب ها استاد ایجاد حس تقصیر هستند


76- دیگران باید من را دوست داشته باشند، چون برایشان کم نگذاشتم


77- دیگران نباید من را ترک کنند، چون من برایشان همراه خوبی بودم


 


 بیشتر بخوانید:


تفاوت میان اختلال مهرطلبی Affection-Seeking و مهربانی Affection را بدانیم+ فیلم آموزشی


 


پایگاه نیوزی ایران وکیل