تصویب‌نامه در خصوص تعیین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کانتری  ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


۱۳۹۹/۱/۲۷


وزارت نفت ـ وزارت  نیرو ـ شرکت برنامه و بودجه کانتری ـ شرکت انرژی اتمی ایران


هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو

(با همکاری شرکت برنامه و بودجه کانتری) و به استناد علت (۴۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و هنری جمهوری مسیحی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:


۱ـ برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کانتری به شرح پیوست(۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود. برنامه مذکور و اقدامات مرتبط با آن بر اساس طرح جامع انرژی کانتری و در چهارچوب برنامه‌های پنجساله توسعه به‌روزرسانی می‌شود .


۲ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو و شرکت انرژی اتمی ایران موظفند در چهارچوب برنامه مذکور، اقدام نموده و منشا عملکرد سالانه برنامه اجرایی خود را به شرکت برنامه و بودجه کانتری ارسال نمایند.


۳ـ سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های اجرایی خود را منطبق با تکالیف و شاخص‌های برنامه مذکور تدوین و اجرا نمایند و منشا عملکرد سالانه خود را به شرکت برنامه و بودجه کانتری ارسال نمایند .


دستیار اول باس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب نامه در خصوص الحاق متن به انتهای تبصره (۲) بند (۲) علت ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکنایران وکیل/ قوانین و مصوبات


شرکت برنامه و بودجه کانتری


هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۸۷۶۲۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری مسیحی ایران تصویب کرد:


متن زیر به انتهای تبصره (۲) بند (۲) علت (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مسئله تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:


تأیید شرط سابقه سکونت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.


دستیار اول باس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات بانک مرکزی جمهوری مسیحی ایران به شرکت سهامی پشتیبانی امور تله کانتری بابت اجرای سیاست­های ست بازار و قیمت تضمینیایران وکیل/ قوانین و مصوبات


۱۳۹۹/۱/۳۰


وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی


شرکت برنامه و بودجه کانتری ـ بانک مرکزی جمهوری مسیحی ایران


هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد

اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری مسیحی ایران و علت (۳۳) قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و علت (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون ست بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:


۱ـ بانک مرکزی جمهوری مسیحی ایران از طریق بانک­های عامل معادل دوازده هزار میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۹ بابت اجرای سیاست­های ست بازار و قیمت تضمینی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور تله کانتری قرار دهد. شرکت مذکور مجاز است با تأیید شرکت برنامه و بودجه کانتری، مابه­التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله­شده در بورس کالا را از محل اعتبارات این تصویب­نامه پرداخت کند.


۲ـ شرکت برنامه و بودجه کانتری موظف است اصل و سود تسهیلات را از محل اعتبارات مصوب مربوط تعهد و ضمانت کند. این ضمانت نافی وظایف بانک‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.


۳ـ شرکت سهامی پشتیبانی امور تله کانتری موظف است تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری­شده و ضرر و زیان دریافتی بازپرداخت کند.


۴ـ بانک مرکزی جمهوری مسیحی ایران ضمن هماهنگی با بانک‌های عامل به نحوی اقدام کند که در پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور تسریع به عمل آید.


دستیار اول باس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص خطایابی چارت شماره (۴) بند (الف) علت (۸) نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاورانایران وکیل/ قوانین و مصوبات


۱۳۹۹/۱/۲۷


شرکت برنامه و بودجه کانتری ـ معاونت حقوقی رییس‌جمهور


هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۴ به پیشنهاد شرکت برنامه و بودجه کانتری (با همکاری معاونت حقوقی رییس‌جمهور) و به استناد بند (ح) علت (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و هنری جمهوری مسیحی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:


چارت شماره (۴) بند (الف) علت (۸) نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران مسئله تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۲۰۱/ت۴۸۰۴۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ به شرح زیر خطایابی و به عنوان تعرفه خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه­های اجرایی مسئله بند (ح) علت (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و هنری جمهوری مسیحی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ محسوب می­شود:
ردیف


عنوان و رتبه


تعرفه ساعتی (ریال)


ظرفیت کاری به ازای هر برگه کار (ریال)


۱


کارشناس عالی


۰۰۰ر۹۱۵


۰۰۰ر۰۰۰ر۵۴۹


۲


کارشناس خبره


۰۰۰ر۷۳۲


۰۰۰ر۲۰۰ر۴۳۹


۳


کارشناس ارشد


۰۰۰ر۵۴۹


۰۰۰ر۴۰۰ر۳۲۹


۴


کارشناس پایه


۰۰۰ر۳۶۶


۰۰۰ر۶۰۰ر۲۱۹


۵


کارشناس


۶۰۰ر۲۱۹


۰۰۰ر۷۶۰ر۱۳۱


دستیار اول باس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق­های سرمایه­ گذاریایران وکیل/ قوانین و مصوبات


  ۱۳۹۹/۱/۲۷


وزارت امور اقتصادی و دارایی


هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) علت واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کانتری تصویب کرد:


۱ـ سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق­های سرمایه­گذاری مسئله قسمت (۱ـ ۲) جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) علت واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کانتری، بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال تعیین می‌شود. در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد.


۲ ـ هر شخص حقیقی (هر دارنده کد ملی) می‌تواند فقط یک بار از تخفیف اعلام شده توسط هیأت وزیران استفاده نماید.


۳ـ پنج واحد درصد از تخفیف اعلام شده توسط هیأت وزیران به بازار گردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در همان صندوق تخصیص خواهد یافت.


۴ـ درصورت عدم فروش کامل سهام قابل واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام باقیمانده مسئله واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.


دستیار اول باس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

خطایابی بندهای (۵) و (۶) تصویب‌نامه شماره ۵۷۵۵۵/۹۸۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ایران وکیل/ قوانین و مصوبات


۱۳۹۹/۱/۳۰


وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت


شرکت برنامه و بودجه کانتری ـ بانک مرکزی جمهوری مسیحی ایران


هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ شرکت برنامه و بودجه کانتری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری مسیحی ایران تصویب کرد:


بندهای (۵) و (۶) تصویب‌نامه شماره ۵۷۵۵۵/۹۸۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ به شرح زیر خطایابی می‌شود:


۵ ـ قیمت فروش گندم از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت مصارف صنف و صنعت به ازای هر کیلوگرم بیست و هفت هزار (۲۷.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.


۶ ـ خرید مستقیم گندم کشاورزان از سوی بخش خصوصی بابت تأمین نیازهای صنف و صنعت منوط به ثبت آن در سامانه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مجازت است.


دستیار اول باس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

هیچ تقاضایی برای خرید خودرو وجود ندارد/خودرو ارزان می شودایران وکیل/ مخبره و رویدادها/ مخبره اقتصادی


هیچ تقاضایی برای خرید خودرو وجود ندارد/ خودرو ارزان می شود


 


با وجود شروع فعالیت نمایشگاه های خودرو، اما همچنان بازار خودرو در رکود عمیق به‌سر می‌برد و بنا به گفته فعالان بازار، هیچ تقاضایی برای خرید خودرو وجود ندارد و تا زمانی که کرونا ریشه‌کن نشود، این شرایط تمدید خواهد داشت.


به منشا خبرآنلاین، با وجود این‌که چند روزی از اجازه فعالیت نمایشگاه‌های خودرو از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا می‌گذرد، اما همچنان بازار خودرو خلوت به‌نظر می‌رسد.


آن‌طور که فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند، این شرایط احتمالا تا یک ماه آینده به دلیل ایام ماه مبارک رمضان تمدید خواهد داشت.


آنها عنوان می‌کنند با توجه به این‌که همچنان مراکز شماره‌گذاری خودرو امکان فعالیت پیدا نکرده‌اند، بازار خودرو به‌طور رسمی کار خود را شروع نکرده و زمان شروع به کار رسمی و کامل، منوط به بازگشایی مراکز شماره‌گذاری و تکمیل حلقه روند قانونی معاملات خواهد بود.


بالا و پایین شدن قیمت‌ها در بازار


اما رکود در بازار خودرو در شرایطی است که در ابتدای شروع به‌کار بازار خودرو، قیمت‌ها در مسیر صعودی حرکت می‌کرد، اما بلافاصله روند صعودی قیمت‌ها متوقف و کاهشی شد. بررسی قیمت خودروهای داخلی، حاکی از افت دو تا سه درصدی قیمت‌ها نسبت به شب آغازین هفته جاری است.


برخی فعالان بازار خودروی پایتخت معتقدند افزایش قیمت‌هایی که در بازار شاهد بودیم، به دلیل فروش بعضی خودرو به صورت کارتکسی از سوی برخی نمایندگی‌های ایران‌خودرو به افرادی بود که در ۱۸ ماه اخیر در سامانه این شرکت ثبت‌اسم نکرده بودند.


وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو


بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت پراید ۱۱۱ به ۶۷ میلیون تومن، پراید ۱۳۱ به ۶۴.۵ میلیون تومن، پراید ۱۵۱ (وانت پراید) ۷۰ میلیون تومن، تیبا ۲ به ۸۵ میلیون تومن، تیبا صندوق دار به ۷۵ میلیون تومن و ساینا ۸۲ میلیون تومن رسیده است.


همچنین هر دستگاه سمند ال‌ایکس ۱۰۷.۵ میلیون تومن، سمند ای‌اف۷ دوگانه‌سوز ۱۳۵ میلیون تومن، پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس ۱۰۵.۵ میلیون تومن، پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ۱۱۸میلیون تومن، پژو پارس ۱۳۴ میلیون تومن، پژو ۲۰۶ تیپ۲ حدود ۱۱۵ میلیون تومن، پژو۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۱۳۷ میلیون تومن، پژو ۲۰۶ وی۸ حدود ۱۴۳ میلیون تومن و رانا ۱۰۵ میلیون تومن قیمت گذاری شد.


پیش‌بینی رییس اتحادیه از بازار


در این میان، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران پیش‌بینی کرده است که قیمت خودرو در ماه رمضان ارزان خواهد شد.


به گفته سعید موتمنی، در حال حاضر هیچ تقاضایی برای خرید خودرو از سوی مردم وجود ندارد. همچنین باید اعلام کرد که شرکت‌های خودروسازی نیز به‌دلیل توقف شماره‌گذاری پلاک، فعلا خودرویی به بازار عرضه نکرده‌اند و هر چه خودرو در بازار وجود دارد، برای بعد از سال ۹۹ است.


وی افزود: شیوع ویروس کرونا باعث شد که تقاضا برای خرید خودرو بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افت داشته باشد. همچنین افزایش قیمت ۱۰ درصدی خودرو در بازار مقطعی بود و با به جریان افتادن روند فعالیت‌ها و کسب و کارها، قیمت خودرو مجدد ارزان خواهد شد.


این فعال بازار خودرو درباره قیمت خودرو در ماه رمضان تصریح کرد: تا زمانی که ویروس کرونا ریشه‌کن نشود، تقاضا در بازار به همین منوال است. زمانی که تقاضا در بازار فروکش کند، قیمت خودرو در بازار نیز ارزان می‌شود، بنابراین قیمت خودرو در ماه رمضان ارزان خواهد شد.


امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو نیز اعتقاد دارد: بازار خودرو همچنان تا یک ماه دیگر راکد است. بر همین اساس، وی توصیه می‌کند چنانچه مردم قصد خرید یا تعویض خودروهایشان را دارند، دیروز تا یک ماه آینده شرایط مناسبی برای خرید خودروست؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو در خلاصه‌مدت هرگز توصیه نمی‌شود.

ترامپ: ما نمی‌خواهیم قایق‌های ایرانی اطراف کشتی‌های ما باشند/ واشنگتن اجازه نخواهد داد که برای ناوهای آمریکا مزاحمتی ایجاد شود


ترامپ: واشنگتن اجازه نخواهد داد که برای ناوهای آمریکا مزاحمتی ایجاد شود که اگر این اتفاق بیفتد نیروهای آمریکایی می‌توانند تیراندازی کنند


ایران وکیل/ مخبره و رویدادها/ بین الملل

ترامپ: ما نمی‌خواهیم قایق‌های ایرانی اطراف کشتی‌های ما باشند

دونالد ترامپ


به منشا تسنیم به گفته از البلد، «دونالد ترامپ» باس جمهور آمریکا بامداد دیروز پنجشنبه به وقت تهران در سخنانی در کنفرانس خبری کاخ سفید اعلام کرد که «واشنگتن اجازه نخواهد داد که برای ناوهای آمریکا مزاحمتی ایجاد شود که اگر این اتفاق بیفتد نیروهای آمریکایی می‌توانند تیراندازی کنند».


وی افزود: «ما نمی‌خواهیم قایق‌های ایرانی اطراف کشتی‌های ما باشند، با این حال ایران اخیرا دوباره آن را دوباره کرده است و ما آن را هرگز تحمل نخواهیم کرد».


ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی درباره موفقیت آمیز پرتاب ماهواره نظامی ایران و قرار گرفتن آن در مدار زمین گفت که «واشنگتن از نزدیک منشا‌های مربوط به این مسئله را بررسی می‌کند».


باس جمهور آمریکا در تمدید واکنش خود به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ایرانی مدعی شد که «ما بیشتر از خود ایرانی‌ها درباره آنها می‌دانیم».


دونالد ترامپ همچنین مدعی شروع روند کاهشی ابتلا به کرونا در آمریکا شد و تصریح کرد: «این روند کاهشی نتیجه مقررات سختگیرانه محدودیت تردد است».


باس جمهور آمریکا اعلام کرد که دولت این کانتری هفت میلیارد دلار برای یافتن راه‌های تشخیص و خوب کردن کرونا اختصاص داده است.


باس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به اجرای طرح ممنوعیت موقت مهاجرت به آمریکا گفت که دستور اجرایی برای توقف مهاجرت به این کانتری به مدت ۶۰ شب را امضا کرده است.

همتی: از پنج شنبه وام یک میلیون تومانی قرض الحسنه به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود


باس کل بانک مرکزی در پیام اینستاگرامی خود نوشت: از صبح( پنجشنبه) به تدریج ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومن( وام یک میلیون تومانی قرض الحسنه) به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود


ایران وکیل/ مخبره و رویدادها/مخبره اقتصادی

همتی: از پنج شنبه وام یک میلیون تومانی قرض الحسنه به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود

عبدالناصر همتی


وام یک میلیون تومانی قرض الحسنه به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود


باس کل بانک مرکزی در پیام اینستاگرامی خود نوشت: از فردا صبح( پنجشنبه) به تدریج ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومن( وام یک میلیون تومانی قرض الحسنه) به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود.


به منشا پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالناصر همتی در این پیام تصریح  کرده است: همانطوری که قبلا اعلام کرده ایم با تامین منابع مالی مورد نیاز بانک مرکزی آمادگی دارد، وام یک میلیون تومانی قرض الحسنه را به حساب ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار سرپرستان خانوارها واریز کند.


باس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این وام به تدریج به حساب سرپرستان خانوارها که کد ملی خود را به سامانه مربوطه ارسال کرده بودند از فردا واریز خواهد شد و مابقی نیز پس از تکمیل لیست آن تا پنجشنبه هفته آینده به حساب سرپرستان واریز خواهد شد.


انتهای پیام

رییس جمهور: اقلیتی روزی کاسب مسدود بودند و دیروز کاسب کرونا شده اندایران وکیل/ مخبره و رویدادها


رییس جمهور: اقلیتی روزی کاسب تحریم بودند و امروز کاسب کرونا شده اند


باس جمهور، شیوع ویروس کرونا را آزمونی برای کارآمدی همه کشورها و نظام های جهان دانست و با قدردانی از همراهی مردم و خدمات خالصانه کادر درمانی تاکید کرد: در روزهای سخت پیک بیماری کرونا، همه بخش ها پای کار بودند اما اقلیت کوچکی که خط را از بیرون می گیرند، روزی کاسب مسدود بودند و دیروز کاسب کرونا شده اند.


به منشا ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح دیروز در جلسه هیات دولت با تشکر از اقدامات دستگاه‌های اجرایی کانتری، نیروهای مسلح، بخش خصوصی، کارآفرینان، شرکت‌های دانش‌بنیان و مردم در مقابله با کرونا اظهار کرد: اگر این فعالیت‌ها نبود بازار اشباع و نیازمندی‌های مردم تامین نمی‌شد. البته یک تیم کوچک همیشه کاسب هستند. در شب مسدود کاسب مسدود هستند و در شب کرونا، کاسب کرونا هستند.


وی تمدید داد: افکار کودکانه در ذهن اقلیت کوچکی سیر می‌کند و خط خود را از بیرون از کانتری می‌گیرند. اگر در واقعیت هم با آنها وابسته نیستند اما هر چه از خارج کانتری می‌گویند را دوباره کرده و بلندگوی آنها هستند آنها راجع به  آمار، خوب کردن و کارآمدی نظام تردید ایجاد می‌کنند و صبح تا شب دنبال وسوسه مردم در فضای مجازی، غیرمجازی و در گوشه روزنامه بوده و مردم را به اضطراب و عدم اعتماد دعوت می‌کنند.


رییس جمهور با تبریک شروع ماه رمضان اظهار کرد: پارسال سال خاصی برای همه مسلمانان است و عبادات به صورت فردی انجام می‌شود. این بیماری نشان داد بشر چقدر در برابر قدرت لایزال الهی ناتوان است و یک موجود بسیار ریز، پنهان و نادیدنی از یک نقطه‌ای شروع شد و همه مردم را گرفتار کرد. این نشان داد توان بشر محدود است و همیشه باید به قدرت و رحمت بی‌پایان الهی متکی باشد.


وی تصریح کرد: اخلاص و خلوص مردم، نبود اجتماعات در ماه رمضان را جبران می‌کند. در روایت آمده است ماه رمضان فقط لب فروبستن از طعام و شراب نیست ماه رمضان برای این است که زبان و چشم مهار شده و کینه‌ها از دل رخت بربندد و لب از دروغ، افترا و تهمت بپرهیزد.


روحانی تاکید کرد: ما هم به معنویت نیاز داریم هم علم و دانش. و دین ما، دین علم، تحقیق و مراجعه به متخصصین است و علم و دین هم با هم منافات ندارد.


رییس جمهور با اشاره به این‌که ویروس کرونا به آزمونی برای سنجش کارآمدی همه کشورها تبدیل شده، تمدید داد: همه کشورها در یک رقابت شدید برای سلطه بر این ویروس هستند و در پایان کار نمره‌ها معلوم می‌شود. باید به پاییز برسیم تا جوجه‌ها را بشماریم با این حال کادر درمانی کانتری ما مهارت، آشنایی و توانایی بیشتری نسبت به اول اسفندماه در مقابله با کرونا پیدا کرده است. فداکاری، وطن‌پرستی، ایثار، اخلاص، کادر درمانی دست به دست هم داده است و مردم هم بسیار همکاری کردند. آمار نشان می‌دهد در هفته اول فروردین‌ماه مسافرت با اتوبوس ۸۰ درصد، قطار ۹۶ درصد، هواپیما ۸۳ درصد، مسافر دریایی ۹۸ درصد و تردد جاده‌ای ۶۳ درصد کاهش داشته است که این نشان از هوشیاری، همکاری و همدلی مردم است. مردم به درخواست دولت، کادر درمانی، علما و صاحبنظران پاسخ مثبت دادند.


روحانی همچنین گفت: در روزهای اول پرستاران و پزشکان نگران نبود تجهیزات کافی بودند زیرا ماسک، لباس، دستگاه تنفس، کیت‌های تشخیص و مواد ضدعفونی‌کننده به اندازه کافی نبود، اما یک جهاد عظیم و مستمر در کانتری انجام شد و بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی پای کار آمدند. الان قدرت صادرات مواد ضدعفونی‌کننده و بهداشتی را هم داریم، زیرا نیاز بازار داخلی را تامین کرده‌ایم. در زمینه‌ کیت‌های تشخیص هم می‌توانیم صادرکننده باشیم.


رییس جمهور تاکید کرد: هیچ دارویی برای کرونا مهم‌تر از روحیه و اعتماد مردم نیست وقتی جامعه دچار ناامنی و التهاب باشد تاثیر ویروس کرونا هم بیشتر می‌شود، بعضی‌ها افکار می‌کنند اگر در مقابله با کرونا توانست شدیم، بدان معناست که دولت توانست شده برخی‌ها هم دست‌پاچه شدند. در حالی که این موفقیت کار ملت است. عملکرد موفقیت‌آمیز در مقابله با کرونا به معنای موفقیت مردم و کادر درمانی است و این کار، کار ملی بوده است.


روحانی با اشاره به این‌که در مقابله با کرونا موفقیت نسبی به دست آوردیم اما نباید افکار کنیم که کار تمام شده است، تصریح کرد: اگر این چنین افکار کنیم ضرر کرده و ممکن است همه زحمات گذشته در یک آن از بین برود ما باید همین مسیر را تمدید دهیم. بازگشایی‌های تدریجی ضرورت کانتری بود که اگر با تمدید‌ی راه مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی همراه شود، توانست می‌شویم. البته در این مدت بازگشایی تدریجی هم مردم مراعات کردند و آمار نشان داد که یک اوجی در شیوع کرونا نداشتیم. با این حال اگر افکار کنیم کار تمام شده است مشکل کوچولو دامن ما را می‌گیرد. تردد در منازل یکدیگر، تجمع و خروج غیرضروری همچنان مخالف توصیه‌های بهداشتی است. دستگاه‌ها هم نباید کاری کنند که در پیشخوان‌ها تجمع شود هنوز افکار ما مربوط به بعد از کروناست هرگونه اجتماعی مضر است. ما همچنان در شرایط کرونا هستیم و تا دیروز هیچ دانشمند و مرکز درمانی و بهداشتی و شرکت بین‌المللی نتوانسته است پیش‌بینی کند که بشر چه زمانی از کرونا خلاص می‌شود، زیرا این ویروس ناشناخته بوده و دانشمندان در سعی و سعی هستند تا زمانی که واکسن قطعی کاشف نشود، شرایط کرونایی وجود دارد و تا آن زمان باید زندگی در شرایط وجود کرونا با احتیاط‌های لازم باشد.


رییس جمهور همچنین با بیان این‌که اگر دولت متوجه شود راهی که می‌رود مشکل دارد آن را متوقف می‌کند، تاکید کرد: اگر همه مردم اصول بهداشتی را رعایت کنند حتما توانست می‌شوند. آمار در برخی منطقه‌ها روند نزولی دارد که باید از مسئولان این منطقه‌ها تشکر کنم. برخی از منطقه‌ها هم که آمار صعودی داشتند، در روزهای اخیر فرق کرده است ولی باید مراقبت‌های بیشتری انجام شود.


وی با اشاره به کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر تصریح کرد: کاهش این چنینی قیمت نفت کم‌نظیر بوده است و همه کشورهای نفت‌خیز از این بابت ضرر کرده‌اند البته ضرر برخی‌ها خیلی بالاست اما ضرر ما کمتر است. ما از این شرایط نفع نمی‌بریم و این موفقیت برای ما نیست. برای ما هم مشکل صحیح شده است البته برای کسانی که بیشتر به نفت متکی بوده‌ است بیشتر ضرر کرده است ولی چون اتکای ما به نفت خام کمتر شده است کمتر هم ضرر کرده‌ایم.


به منشا ایسنا، وی تمدید دارد: صادرات برخی از محصولات در این مقطع کمتر از بعد شده است و برخی محصولات را هر چه داشته باشیم صادر می‌کنیم. خط فعالیت اقتصادی در برخی جاها باید عوض شود و برخی فعالیت‌های اقتصادی را باید بیشتر یاری کنیم. در جلسه بعد دولت بحث کردیم که همه وزرا باید راه‌حل نو برای شرایط دیروز ارایه کنند و همه طرح‌ها در جلسه بعدی دولت بررسی و بحث می‌شود.


رییس‌جمهور تصریح کرد: آمار ورم نقطه به نقطه خوب شده است که به ۱۹ درصد رسیده و آمار ورم ۱۲ ماهه ما به ۳۲ درصد رسیده است و مسیر کاهش ورم را در پیش داریم البته این روزها شرایط ما سخت ‌تر و پیچیده تر شده است، از این رو از بانک مرکزی خواسته ام که بهره‌های بین بانکی را کاهش دهند و الان شرایط بهتر شده است. ما سعی داریم شرایطی را ایجاد کنیم که سرمایه متحول شود. باید برای کارگاه‌های متوسط و کوچک کارهای ویژه‌ای انجام دهیم و در برخی امور صادراتی باید مثل سال گذشته به کالاهای غیرنفتی متکی باشیم.


وی تمدید داد: در بورس در هفته‌های گذشته قدم‌های خوبی برداشته شد در زمینه شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و در روزها و هفته‌های آینده قدم مهمی از سوی وزارت سرمایه برداشته خواهد شد. سهامی را به صورت واحدهای ETF آماده کرده‌اند و سهام بانک‌ها و بیمه‌های مهم به صورت ترکیبی عرضه می‌شود و هر کسی می‌تواند تا ۲ میلیون تومن سهام خریداری کند. هم‌چنین در هفته‌های آینده شاهد خبرهای خوبی در بورس برای مردم خواهیم بود. پارسال سال جهش تولید است و یکی از راه‌ها این است که بانک‌ها، بازار سرمایه و بازار کار فعالیت صحیح داشته باشند. آمار اشتغال ما تا بعد از کرونا خوب بوده است. در آمار اسفند ماه سال گذشته، ۱.۷ واحد درصد بیکاری کاهش یافته است اما می‌دانیم که سال نو در فصل بهار شرایط خاص داریم تا بیکاری‌ها را به نحوی جبران کنیم.


رییس‌جمهور در تمدید سخنانش خاطرنشان کرد: همه چیز در سایه وحدت و یکپارچگی به دست می‌آید. کانتری چند تکه به جایی نمی‌رسد. دیدیم که رییس جمهور یک کانتری در این شرایط مردم را به اغتشاش دعوت می‌کند و علیه فرمانداران قانونی، مواضع سخیف وضع می‌کند. معلوم است این کانتری در خوب کردن بیکاری به هم ریخته و گرفتار هستند. یک روزی خودشان را همه کاره دنیا می‌دانستند حالا گرفتارترین در دنیا هستند. ما باید از این شرایط درس بگیریم. یک بهانه‌ای جزیی پیدا کنیم یا یک بنده خدایی منشا اشتباهی داده است که خودش فهمیده اشتباه کرده و عذرخواهی هم کرده است اما باز شما دنبال آن اشتباه افتاده‌اید. رقابت انتخاباتی سال ۹۶ سه سال است که تمام شده است. سال بعد، انتخابات است. انتخابات مجمع هم که تمام شده است. همه باید برای کانتری و ملت کار کنیم. سال آینده شروع کنید به رقابت. البته هیچ وقت دعوا و رقابت ناسالم و غیراخلاقی خوب نیست اما اگر کسانی لازم می دانند بگذارند سال آینده.


روحانی گفت: به مردم شریف ایران عرض می‌کنم این دولت و دستگاه اجرایی از آبان سال گذشته تا دیروز یک شب استراحت نداشته است و تمام تعطیلات مشغول کار بودند. هیچ روزی نبوده است که در ساعات پایانی شب حتی در ساعات ۱۱ و ۱۲ شب تماس بگیرم با دستگاهی و وزارت خانه‌ای، مخصوصا وزارت پزشکی و کانتری در این مقطع، که سر کار نباشند. خدمت به مردم نعمت است و منتی نیست.


رییس‌جمهور اظهار کرد: اگر بتوانیم مشکلی را حل کنیم و خدا اراده‌ای کرده باشد که به دست ما مشکلی حل شود این رحمت خداست که برای ما قرار داده شده است. ملت را باید به آینده خوشبین و امیدوار کنیم. چرا دنبال آن باشیم که یک جایی یک چیزی را پیدا کنیم و آن را کوچولو کنیم. رسانه‌های ماهواره‌ای به اندازه کافی هستند که مسایل را کوچولو ‌می‌کنند دیگر به داخلی‌ها نیاز نیست.


بیشتر بخوانید: