الزام به تنظیم سند در گروه وکلا ایلیا

الزام به تنظیم سند در گروه وکلا ایلیا رسمی، شخصی که مالی را می خرد با تصرف عدوانی نسبت به آن مالک شناخته می شود و حق هرگونه تصرف و اختیاری در مال خود را دارد. اصولا اموال منقول به صرف تصرف مورد تملک قرار می گیرند . هرچند در مورد برخی از اموال منقول ، صرف تصرف و باقی ماندن در ید شخص برای اثبات مالکیت کفایت نمی کند . و به عنوان مثال در معامله خودرو ، تنظیم سند رسمی لازم است در مورد اموال غیر منقول نیز براساس م ۴۶ و۴۷قانون ثبت ، الزام به تنظیم سند رسمی اجباری است . پرونده الزام به تنظیم سند در… Read More

Continue Reading

خلع ید از مال غیر منقول

خلع ید توسط وکیل دادگستری حسب ق . آ . م توسط سند رسمی اعمال می شود به عبارت دیگر خلع ید متقاضی باید رابطه مالکیت خود را حسب مورد توسط سند رسمی مطابق با شرایط ویژه ای که در قانون ثبت اسناد و املاک تعیین شده صورت پذیرد. طبق قانون ثبت اسناد و املاک اسناد رسمی زمانی رسمی محسوب می شوند که یا در دفتر اسناد تنظیم شده و یا توسط مامورین دولتی صلاحیت دار در این زمینه صورت گرفته باشد مراد از مامورین دولتی مامورین صلاحیت دار در زمینه ثبت اسناد فعالیت دارند و نه مامورین وزارت خانه و موارد سوم این است که سند باید طبق تشریفات… Read More

Continue Reading

هزینه طلاق توافقی گروه وکلای تهران

هزینه طلاق توافقی چقدر است، همانطور که می دانید برای ثبت هر دادخواستی در دادگاه لزوماً بایستی هزینه دادرسی پرداخت شود اما با توجه به اینکه امروزه دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می گردد، این دفاتر این هزینه را دریافت میکنند. هر دادخواستی با توجه به خواسته مندرج درآن به دو نوع مالی و غیرمالی تقسیم میشود و مسلماً هزینۀ دادرسی دادخواستی که خواستۀ آن مالی است با دادخواستی که خواستۀ غیرمالی دارد، متفاوت است. در خصوص موضوع بحث ما که هزینۀ طلاق توافقی است بایستی متوجه این موضوع باشید که طلاق توافقی یک خواسته غیر مالی به حساب می آید و از این رو هزینۀ… Read More

Continue Reading

خیانت در امانت پول

وکیل خیانت در امانت پول، قانون مدنی در ماده ۶۰۷ در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد : ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد ، برای آنکه آنرا مجانا نگه دارد . ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. استدلال کسانی که اعتقاد دارند پول می تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود اینست که مورد معامله در عقد ودیعه حتما باید مال باشد و هیچ تردیدی نیست در اینکه پول نیز مال است . اساتید حقوق معتقدند مورد ودیعه هم می تواند عین معین باشد ، هم کلی در معین و… Read More

Continue Reading