موضوع : درخواست امریه – مجله اینترنتی قانون

ریاست محترمموضوع : درخواست امریهبا سلاماحتراما ضمن عرض ارادت و تبریک سال حمایت از کالای ایرانی به گفته رهبر معظم انقلابخدمت حضرتعالی وپرسنل معزز، بدینوسیله اینجانب …………………………….. به شماره ملی …………………دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی وگواهی آموزشی …………………………….. از دانشگاه پیام نورو ……………………..و متصدی از شرکت ……………………………، وسابقه ………..سال فعالیت رسمیبا …………………..، دارای دو مقاله داخلی وخارجی (به پیوست) تمایل دارم تا خدمت مقدس سربازی رابا اخذ امریه در آن سازمان بگذارنم وضمن تجربه از راهنمایی های متخصصین محترم آن سازماننیز بهره مند گردم.خواهشمند است با عنایت به اینکه متاهل میباشم ، با تقاضا ارائه شده موافقت ودستورات لازم را مبذول فرمائید ، لذا در صورت پذیرش تقاضا اینجانب متعهد… Read More

Continue Reading